3.A TŘÍDA
MZŠ Velký Osek

Procvičování

Číslo naší učebny na hellosmart.com: 159292

pro zapomnětlivce kniha Bob a Bobek na cestách

PROCVIČOVÁNÍ 
ČESKÝ JAZYK:
slovesa (osoba, číslo, čas) Školákov + online + (osoba) umíme česky + (čas) umíme česky
vyjmenovaná slova ZŠkolákov + online cvičení + umíme česky
vyjmenovaná slova Vvyjm. sl. V na SMARTu + Školákov + online cvičení  + umíme česky
+ Wordwall: V(1)V(2)V(3) +  V(4)  +  vyjm. slova dvojicepředpony1 + předpony2 + předpony3 + předpony4 + předpony 5
vyjmenovaná slova BLMPS – BLMPS(1)BLMPS(2)BLMPS(3)BLMPS(4)
vyjmenovaná slova S – vyjm.sl. S na SMARTu   + Školákov + online cvičení + umíme česky +  anagram – VS-Sšibenici
+ Wordwall:  S(1) S(2)S(3)S(4)
vyjmenovaná slova BLMP – Wordwall: BLMP(1) + BLMP(2) + BLMP(3) + BLMP(4)
vyjmenovaná slova P – vyjm. sl. P  na SMARTu Školákov + online cvičení + umíme česky
+ Wordwall: P(1) + P(2) + P(3) + P(4)
podstatná jména rod, číslo, pád na SMARTu rod 1 + rod 2 + číslo + pády(s pád.ot.) 1 + pády(s pád.ot.)2 + pády(s pád.ot.)3 + pády(s pád.ot.)4 + pády(čísla)1pády(čísla)2pády(čísla)3 + pády (cv.4) + pády (cv.5) + pády (cv.6) + pády (cv.7) + pexeso pády 
pádyoline cvičení pády (vlak 1)
slovní druhy slovní druhy na SMARTu + Školákov  +  online cvičení  + umíme česky 
+Wordwall:  slovní druhy ohebné, slovní druhy neohebné, předložky-spojky, předložky-zájmena,  příslovce (P,N), příslovce-třídění1příslovce – třídění2,  hledání příslovcí – krtekurčování ohebných slovních druhů
vyjmenovaná slova B,L,M BLM3, BLM4, BLM5BLM6, BLM7, BLM8, BLM9, BLM10BLM11, BLM12,
 cv.13, cv.14, cv.15
vyjmenovaná slova M  vyjm. sl. M na SMARTuŠkolákov  + online cvičení + umíme česky
vyjmenovaná slova L – vyjm. sl. L na SMARTu + Školákov  + online cvičení  + umíme česky
vyjmenovaná slova B vyjm. sl. B na SMARTuŠkolákov  + online cvičení  + umíme česky
spodoba – spodoba na SMARTu

MATEMATIKA: 
násobení jednocif. č. dvojcifernýmonline cvičení + Školákov1 + Školákov2
násobení a dělení násobky desetionline cvičení + Školákov
násobení a dělení 20,30 –  20(1A)  +  30(1A) 20(1B)  + 30(1B)  + Školákov + online cvičení
násobení a dělení 10, 100 –  . a :  10 a 100 (pravda, nepravda)  + . a : 10,100  + Školákov  + online cvičení
části z celku – části celku(1A)části z celku(1B)
sčítání a odčítání do 1 000 – odčítání desítek s přech. + sčítání desítek s přech. + sčítání desítek bez přech.  + odčítání des. bez přech.
dělení se zbytkem – SMART:dělení 2 dělení 3 + dělení 4 + dělení 5 + dělení 6 + dělení 7 + dělení 8 + dělení 9
Školákov + online cvičení + umíme matiku
Wordwall:  dělení se zbytkem 6a7 + dělení se zbytkem 8a9 + dělení se zbytkem (2-9) + dělení 2,3,4,5,6,7,8 (i se zbytkem) + dělení 8 (i se zbytkem)dělení 2,3,4,5,6,7 (i se zbytkem)dělení 7 (i se zbytkem) + dělení 2,3,4,5,6dělení 6dělení se zbytkem (2-5) + dělení 5dělení 2,3,4dělení 4 +  dělení 2 a 3dělení 3dělení 2
zaokrouhlování do 1 000 –  na desítky + na stovky
číselný obor do 1000číselná osačísla sudá a lichá(film), sudá a lichásrovnej čísla vzestupně  +  stránka na počítání s penězi na SMARTu
násobení a dělení 2 – 10 – . a : 2-10 na SMARTu, Školákov   +  online cvičení    +    umíme matiku
geometrie – geom. pojmy, obrazce, tělesa na SMARTu
procvičování násobení a dělení 6-10 (přiřazování, sudé, liché, sedmina……, závody, show)

PRVOUKA: 
rostliny:  Školákovznaky života rostlin + třídění (2 cv.) + stonek + listy + květy + plody (2 cv.)
videa rostliny: znaky života + plané a okrasné + části těla
neživé přírodniny: Slunce  + vzduch + voda + koloběh vody v přírodě + horniny a nerosty (5 cv.) + půda
videa než. přír.: vzduch, půda, Slunce  + horniny a nerosty + voda,koloběh vody 
měříme: délka (2 cv.) + hmotnost (3 cv.) + objem (3 cv.) + čas (3 cv.) + teplota (3cv.)
prvouka
přírodniny, výrobky (2 cv.)
třídění odpadu
přírodnina, surovina, výrobek (2 cv.)
skupenství látek (2 cv.)
třídění přírodnin (živé, neživé)

ÚNIKOVKY:
Velikonoční únikovka
Útěk před pomlázkou(únikovka k Velikonočním svátkům, 5 úkolů, 4 s kódy, u Hurvínka se odpovědi nikam nepíšou)
Hudební Velikonoce (co Ti vyjde, pošli své paní učitelce, nevyplňuj své příjmení, zámečky neotvírej)
Ohrožené Velikonoce

Cvičíme: dětská zumba – I like to move it
krátké cvičení nejen během vyučování
třetí  cvičení
druhé cvičení
první cvičení

PROCVIČOVÁNÍ ANGLIČTINY: Happy Street 1 (online procvičování)
poslechy k učebnici

Český jazyk:
Věta jednoduchá, souvětíprocvičování
Slovní druhyprocvičování
Jména obecná, jména vlastníprocvičování
Spodoba uprostřed slov – procvičování
Spodoba na konci slov – procvičování
Spodoba hravé procvičování
Hlásková stavba slova: aktivity na hláskovou stavbu slov (flashcards, learn, match)
hlásková stavba slova – procvič
hlásková stavba slova – vysvětlení, dole test – 4 otázky
Pravopis u,ú,ů,i,yprocvičování
Rozdělení souhlásek
Počet slabikprocvičování
Význam slovprocvičování
Abecedaprocvičování

Matematika
násobení a dělení 2hravé procvičování           +          procvičování i na čas
násobení a dělení 3hravé procvičování            +         procvičování i na čas
násobení a dělení 4hravé procvičování            +         procvičování i na čas
násobení a dělení 5hravé procvičování            +         procvičování i na čas
násobení a dělení 1-5  – hravé procvičování        +         procvičování i na čas
násobení a dělení 1-5 a 10procvičování i na čas

Prvouka
Znáš jarní květiny? (zopakuj si, nauč se, procvič si)
jaro – doplňování do textu
jaro
jaro (test)
jarní rostliny (7 rostlin)
jarní rostliny (2 cvičení)

hodinypřetahování (celá, půl, čtvrt, třičtvrtě)
přetahování (čtvrt, půl, celá, třičtvrtě i digitální čas)
přetahování (minuty)
výběr (digitální čas)
procvičování – rozhodovačka, pexeso, počítání
závody
týmovka
orientace v čase
PRVhodiny

ANGLIČTINA 11
ANGLIČTINA 10
ANGLIČTINA 9
ANGLIČTINA 8  (Příběh zajíc a želva 2.část poslech č. 34)
ANGLIČTINA 7
ANGLIČTINA 6
ANGLIČTINA 5
ANGLIČTINA 4
ANGLIČTINA 3
ANGLIČTINA 2
ANGLIČTINA 1

Čtení čtení s porozuměním
M –  + a – do 100 (procvičování)
příšerky (+ a – do 100)
roboti (+ a – do 100)
střílečka (+ a – do 100)
zaokrouhlování
čísla lichá a sudá
jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla
počítání do 100 po desítkách (porovnávání, sčítání, odčítání)
počítání do 100 (zápis čísel)
sčítání a odčítání do 20 (s přechodem desítky – s mikrofonem)
čáry, body – 2 cvičení
úsečka – 2 cvičení
PRVOUKA
potravinová pyramida
části těla (4 cvičení)
naše tělo – postava a části těla
úraz a nemoc (3 cvičení)
hygiena
opakování zdraví (10 otázek)
rodina (10 otázek)
rodina
opakování podzim (2 cvičení)
ovoce, zelenina (5 cvičení)
les na podzim (poznávání stromů, plodů, lesních rostlin) – 4 cvičení
savci v lese
ptáci na podzim

MATEMATICKÉ HRY (procvičování + a – do 20 a mírně přes 20):
sestřel správné ovoce (zvol si + nebo – a úroveň hry – pro nás LEVEL 2)
nakrm tučňáka
jízda autem (sestřeluj krabice s výsledkem závodníka, příklady na +)
jízda autem (sestřeluj krabice s výsledkem závodníka, příklady na -)
mušle
hledej dvojice (sčítání, čím dál těžší obtížnost)
hledej dvojice (odčítání, čím dál těžší obtížnost)

počet slabik ve slově (5 cvičení)
slova protikladná, souznačná (synonyma), podřazená, nadřazená (14 cvičení)

cv.) + teplota